VEIKLOS PROGRAMA

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 2016 m. veiklos programa

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, visuomenės narių kūrybinius sugebėjimus, įtvirtinti senąsias tradicijas, apeigas, papročius, kurti naujas tradicijas. Pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius produktus, kurti naujus laikmečio ir bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, aktyvinti etnokultūrinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajonui dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose.

 Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras siekia savo veiklą vienyti su visomis organizacijomis, palaiko ryšį su seniūnija, bendruomenėmis, bažnyčia.

Kultūros ir laisvalaikio centro vizija – novatoriškas, naujausiomis etno bei šiuolaikinės kultūros technikomis žiūrovų savimonę vystantis bei įvairaus amžiaus profesionalaus ir mėgėjų meno atlikėjus vienijantis kultūros centras. Misija – telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmones. Turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. Pritraukiant respublikos atlikėjus tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius, ieškoti ir diegti naujų formų renginius, bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose, aprūpinti reikiama modernia technika bei renovuoti Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrą.

Kultūros ir laisvalaikio centro veiklos sritys: etninė kultūra, mėgėjų meno puoselėjimas, meninių programų kūrimas, šviečiamosios (edukacinės), pramoginės veiklos puoselėjimas, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, profesionalaus meno sklaida.

Veikdamas aukščiau išvardintose srityse kultūros ir laisvalaikio centras siekia sekančių tikslų:

– teikti kokybiškas kultūrines paslaugas;

– puoselėti, kurti ir plėtoti etninę ir mėgėjų meno kultūrą bei tradicijas;

– suteikti meno mėgėjų saviveiklos kolektyvams būtiniausias priemones koncertinėms programoms paruošti bei demonstruoti ne tik savo rajone, bet ir visoje Lietuvoje, užsienyje;

– sudaryti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti Veiverių seniūnijos kultūriniame gyvenime.

Siekiant šių tikslų remiamasi tokiais uždaviniais ir tikslų įgyvendinimo principais:

ieškoma rėmėjų ir papildomų finansavimo šaltinių kokybiškiems renginiams organizuoti;

ieškoma bendradarbiavimo partnerių visoje Lietuvoje;

organizuojami įvairaus pobūdžio, skirtingų žanrų ir stilių renginiai, sulaukę plačios žiūrovų auditorijos;

– ieškoma inovatyvių sprendimų kultūros centro veiklos organizavime.

2016 m. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras numato vykdyti keletą programų/projektų:

1) Kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa;

2) Specialioji programa (jos metu surinktos lėšos panaudotos Skriaudžių laisvalaikio salės patalpų remontui bei kitų prekių įsigijimui);

3) Viešųjų darbų programa (kartu su Prienų teritorine darbo birža ir Prienų rajono savivaldybe);

4) Projektas „Suvalkietiško etnomuzikavimo ir liaudies amatų stovykla vaikams ir jaunimui Suvalkijos žali sodai“;

5) Tautinių kostiumų įsigijimo projektas (kartu su Lietuvos liaudies kultūros centru bei Prienų rajono savivaldybe).

2015 m. pabaigoje kultūros ir laisvalaikio centras teikė 2 projektus papildomam finansavimui gauti (2016 metams, pagal Lietuvos Kultūros Tarybos skelbiamus konkursus): 1) Suvalkietiško etnomuzikavimo ir liaudies amatų stovykla vaikams ir jaunimui „Suvalkijos žali sodai“; 2) Teorinis praktinis seminaras „Etnomuzikavimas – tradicijos ir jaunimo ugdymo ypatumai“.

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro lėšos:

1. Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšos;

2. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įvairių fondų lėšos (projektų įgyvendinimui);

3. Rėmėjų lėšos;

4. Kultūros centro specialiųjų programų, kompensuotų nuompinigių lėšos.